کارشناس رسمی دادگستری چقدر درآمد دارد؟

درآمد کارشناس رسمی دادگستری
 
کارشناس رسمی یک شغل محسوب نمی شود بلکه یک حرفه یا تخصص است. به عبارتی هر کارشناس رسمی در کنار شغلی که دارد ( که می تواند کارمند، مدیر، مهندس و … باشد)، در صورت ارجاع پرونده به آن رسیدگی کرده و نظرات تخصصی خود را به قاضی و دادگاه اعلام می کند.
 
از آنجا که انجام کار کارشناسی مستلزم صرف وقت و تلاش است، تعرفه هایی برای دستمزد کارشناسان رسمی تعیین شده است. قاضی با ارجاع هر پرونده به کارشناس رسمی، حق الزحمه آن را هم تعیین و اعلام می دارد. به عبارتی کارشناس رسمی می تواند علاوه بر درآمد شغل اصلی خود، درآمدی دیگر از محل ارزیابی و بررسی پرونده های قضایی داشته باشد. درآمد کارشناس رسمی با توجه به تعداد پرونده های ارجاعی و مبلغ ارزیابی آنها، می تواند ارقام متفاوتی باشد.

طبق ماده ۱۱جدیدترین قانون مصوب، دستمزد ارزیابی برای کلیه کارشناسان رسمی دادگستری برای هر پرونده ارجاعی مطابق جدول زیر محاسبه می شود :

مبلغ ارزیابی

دستمزد/حق الزحمه

تا پنجاه میلیون ریال مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ۰٫۵  درصد
 از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه میلـیون ریال نسـبت به مازاد ۰٫۴  درصد
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۳  درصد
از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۱۲۵  درصد
از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۶  درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۳  درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۲۵  درصد
از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک ریال تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد ۰٫۰۱۵  درصد
از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰٫۰۱  درصد

به عنوان مثال اگر پرونده ارجاعی به کارشناس رسمی طبق نظر قاضی، ۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان ارزیابی شده باشد،  با توجه به جدول بالا دستمزد کارشناس رسمی بابت این پرونده ۲۰۰۰۰۰ تومان خواهد بود. لازم به ذکر است حداکثر کل دستمزد کارشناسی، سیصد میلیون برای هر کارشناس می باشد.

البته در هر یک از گروه های یازده گانه و رشته های تخصصی زیر مجموعه آنها، دستمزد آنها به صورت خاصی محاسبه می شود که در قانون جدید حق الزحمه کارشناسان رسمی آمده است. به عنوان نمونه تعرفه دستمزد کارشناسی در گروه ۱ که شامل مهندسی آب و معادن می شود به شرح زیر در قانون آمده است :

 

گروه۱ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های آب، مواد، معادن

رشته مهندسی آب

ماده۱۵ـ   دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است :
۱ـ تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۱۵۰۰ ریال.
۳ـ از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۴۰۰ ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.

ماده۱۶ـ   دسـتمزد تعیین کیفیـت شیمیایی و آلودگی آب با تـوجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

ماده۱۷دستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
تبصره ـ   در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده۱۸ـ   دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ (جدول بالا) این تعرفه خواهد بود.

ماده۱۹ـ   تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده۲۰ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱ـ حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال.
۲ـ حریم رودخـانه و کانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر   ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۴ میلیون ریال.

ماده۲۱ـ   دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

رشته فلزات و معادن

ماده۲۲ـ
۱ـتعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ در مورد ملاک تشخیص، حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود.

۲ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی احتمالی ـ ممکن ـ قطعی طبق ماده ۱۱ تعرفه عمومی خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد.

۳ـ در صورتی انجام بررسیهای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کارشناسی براساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

برای اطلاع از شرایط و جزئیات محاسبه حق الزحمه کارشناسان رسمی در سایر گروه ها می توانید به قانون جدید تعرفه حق الزحمه آنها مراجعه کنید.( برای مطالعه این قانون کلیک کنید)

در مجموع می توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه کارشناسی رسمی دادگستری شغل اصلی و اول فرد محسوب نمی شود و حرفه ای جانبی است، و نیز اگر به یک کارشناس رسمی در سال چندین پرونده ارجاع شود که ارزش متوسطی هم داشته باشند، درآمد نسبتا خوبی از این بخش نصیب او خواهد شد.

بنابراین بسیاری از متخصصان و کارشناسان کشور که در گروه های یازده گانه تخصصی فعالیت می کنند، می توانند با شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری و اخذ پروانه کارشناسی، حوزه فعالیت جدیدی برای خود آغاز کنند تا علاوه بر بکارگیری موثرتر تخصص خود، منبع درآمد دیگری نیز برای خود فراهم سازند.

 

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری

نظر خود را بنویسید