منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید

دروس رشته پرستاری

دروس رشته پرستاری

سر فصل دروس پرستاری و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : ۱۳۰ واحد
دروس عمومی : ۲۰ واحد
دروس نظری : ۱۶ واحد
دروس اصلی : ۱۲ واحد
دروس تخصصی: ۴۶ واحد
دروس کارآموزی:۱۲واحد
دروس کارآموزی درعرصه:۲۴ واحد

نکته: در اعلام سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.این سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی با محتوای دروس است و احتمال تغییرات جزیی وجود دارد.

دروس عمومی رشته کارشناسی پرستاری

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام ۴ ادبیات فارسی ۳
یک درس از دروس اخلاق اسلامی ۲ زبان عمومی ۳
یک درس از دروس انقلاب اسلامی ۲ تربیت بدنی ۱ ۱
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی ۲ تربیت بدنی ۲ ۱
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی ۲ جمع ۲۰

دروس پایه رشته کارشناسی پرستاری

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
تشریح ۲ میکروب شناسی ۲
فیزیولوژی ۳ انگل شناسی ۲
ایمونولوژی ۲ آمارحیاتی مقدماتی وروش تحقیق درپرستاری ۲
بیوشیمی ۲ جمع ۱۶
فناوری اطلاعات در پرستاری ۱

دروس اصلی رشته کارشناسی پرستاری

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
تغذیه و تغذیه درمانی ۲ دارو شناسی ۳
اصول اپیدمیولوژی ۲ زبان تخصصی ۲
روان شناسی فردی اجتماعی ۲ جمع ۱۲
فرایند یادگیری واصول آموزش به مددجو ۱

 

دروس تخصصی رشته کارشناسی پرستاری

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
اصول ومهارتهای پرستاری ۴ پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی ۱ ۳
پرستاری بهداشت جامعه ۱ ۲ پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی  ۲ ۴
پرستاری بهداشت جامعه ۲ ۲ پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی ۳ ۴
پرستاری در بحران – فوریت ها و حوادث غیر مترقبه ۲ پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی ۴ ۴
پرستاری بهداشت جامعه ۳ ۱ پرستاری کودکان ۱ ۲
بررسی وضعیت سلامت ۱ پرستاری کودکان ۲ ۳
پرستاری بهداشت بیماران ونوزادان ۱ ۳ پرستاری بهداشت روان ۱ ۲
پرستاری بهداشت بیماران ونوزادان ۲ ۲ پرستاری بهداشت روان ۱ ۲
پرستاری ویژه ۳ جمع ۴۶
اصول مدیریت خدمات پرستاری ۲

دروس کارآموزی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
اصول و مهارتهای پرستاری ۱ پرستاری بهداشت مادران و نوزادان ۱
پرستاری بهداشت جامعه ۱ پرستاری کودکان ۱
پرستاری بیماریهای داخلی وجراحی ۱ ۱ پرستاری بیماریهای داخلی وجراحی ۴ ۲
پرستاری بیماریهای داخلی وجراحی ۲ ۲ پرستاری بهداشت روان ۱
پرستاری بیماریهای داخلی وجراحی ۳ ۲ جمع ۱۲

دروس کارآموزی در عرصه رشته کارشناسی پرستاری

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
پرستاری بهداشت مادران ونوزادان ۲/۵ پرستاری بهداشت جامعه ۳
پرستاری بیماریهای داخلی وجراحی ۱ ۱ پرستاری بهداشت روان ۱
پرستاری بیماریهای داخلی وجراحی ۲ ۱ پرستاری ویژه ۳
پرستاری بیماریهای داخلی وجراحی ۳ ۳ اصول مدیریت خدمات پرستاری ۲
پرستاری بیماریهای داخلی وجراحی ۴ ۳ پرستاری در بحران – – فوریت ها و حوادث غیر مترقبه ۲
پرستاری کودکان ۱ ۱ جمع ۲۴
پرستاری کودکان ۲ ۰/۵

مطالب مرتبط

بهترین رشته تجربی